Department of Media and Communication Center for Communication Research

Faculty Office Hours (Semester B, 2020-21)

Name Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
CHAN Sing Lai Sunny    15:00 - 17:30     09:30 - 12:00
CHIA Stella  10:00-12:30 10:00-12:30      
DAI Yue Nancy   14:00 - 17:00 14:00 - 16:00    
HE Joe     15:00 -17:30    
HUANG Guanxiong        14:00 - 16:30 14:00 - 16:30
HUANG Yi-hui Christine        12:00 - 16:30  15:00  - 16:30 
JIANG Li Crystal    14:00-16:30   10:00-12:00;
15:00-16:30
 
KIM Ji Won    13:00 - 15:30     14:00 - 16:30
KIM Ki Joon        13:00 - 15:30 13:00 - 15:30
KIM Shin Dong      10:30-12:00    
KOBAYASHI Tetsuro    15:00 - 17:30 15:00 - 17:30    
LIANG Limin      14:00 - 17:00 10:00 - 12:00  
LIU Xiaofan    15:00-17:00 14:00-17:00    
LIU Yu-li  10:00-1300     10:00-12:00  
SHEN Chris Fei   14:00-17:00 14:00-16:00    
SKORIC Marko       15:00-19:00 14:00-15:00
WANG Yuan    15:00-17:30 15:00-17:30    
YEUNG Sonia  10:00-13:00 10:00-12:00      
ZHU Jonathan      11:00-13:00 15:00-17:00