Department of Media and Communication Center for Communication Research

Faculty Office Hours (Semester A, 2022-23)

Name Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
CHAN Sing Lai Sunny        15:00-17:30 15:00-17:30
CHEUNG Ching Man Mandy       12:00-15:00 12:00-15:00
DAI Yue Nancy   13:00-15:00 14:00-17:00    
HE Joe     15:30-17:30    
HUANG Guanxiong    15:30-17:30   14:00-17:00  
HUANG Yi-hui Christine  12:00-14:00 14:00-17:00      
JIANG Li Crystal     14:00-17:00 10:00-12:00  
KIM Ji Won    14:00-16:30 13:00-15:30    
KOBAYASHI Tetsuro    15:00-17:30   15:00-17:30  
LIANG Limin    09:00-12:00 14:00-16:00    
LIN Fen     14:00-17:00 13:00-15:00  
LIU Xiaofan      14:00-16:00 14:00-17:00  
LIU Yu-li    15:00-17:30   15:00-17:30  
NAH Fui-Hoon Fiona       14:00-18:00 14:00-15:00  
SHEN Fei Chris 09:00-12:00   10:00-12:00    
SKORIC Marko  16:00-18:00   13:00-15:00
18:00-19:00
   
SUN Ye 11:30-14:00   15:00-17:30    
WANG Xiaohui Vincent      14:00-17:30 14:00-17:30  
WANG Yuan    15:00-17:30 15:00-17:30    
ZHU Jonathan  10:00-13:00 14:00-17:00