Department of Media and Communication Center for Communication Research

Faculty Office Hours (Semester A, 2021-22)

Name Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
CHAN Sing Lai Sunny  12:00 - 12:30 09:00 -10:00 12:00 - 12:30,
14:00 - 15:00
12:00 - 12:30,
16:00 - 17:30
 
CHIA Stella  10:00 - 12:30 14:00 - 16:30      
DAI Yue Nancy   13:00 - 15:00   13:00 - 16:00  
HE Joe     15:30 - 17:30    
HUANG Guanxiong      13:00 - 15:00 13:00 - 16:00  
HUANG Wei Kristin   16:00 - 18:00 16:00 - 18:00 16:00 - 18:00  
HUANG Yi-hui Christine    10:00 - 12:00 09:30 - 12:30    
JIANG Li Crystal  9:00 - 11:30       9:00 - 11:30
KIM Ji Won      14:00 - 17:00 14:00 - 16:00  
KIM Ki Joon    12:00 - 14:30     12:00 - 14:30
KOBAYASHI Tetsuro      15:00 - 17:30   15:00 - 17:30
LIANG Limin      14:00 - 17:00   10:00 - 12:00
LIU Xiaofan      14:00 - 16:00 14:00 - 17:00  
LIU Yu-li    15:00 - 17:30 15:00 - 17:30    
NAH Fui-Hoon Fiona     14:00 - 17:30 16:00 - 17:30    
SHEN Fei Chris   14:00 - 17:00 14:00 - 16:00    
SUN Ye 13:00 - 14:00 13:00 - 17:00      
TONG Cicy    12:00 - 14:00   12:00 - 15:00  
WANG Xiaohui     14:00 - 17:30 14:00 - 17:30    
WANG Yuan      15:00 - 17:30 15:00 - 17:30  
ZHU Jonathan    9:00 - 12:00