Department of Media and Communication Center for Communication Research

Faculty Office Hours (Semester A, 2020-21)

Name Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
CHAN Sing Lai Sunny    09:00 - 11:30 09:00 - 11:30  
CHIA Stella  10:00 - 12:30   13:00 - 15:30 
DAI Yue Nancy  14:00 - 18:00  15:00 - 16:00 
HE Joe   15:00 - 17:30  
HUANG Guanxiong    13:30 - 16:30  13:00 - 15:00
HUANG Yi-hui Christine    12:00 - 14:00 13:30 - 16:30 
JIANG Li Crystal    14:00 - 17:00  10:30 - 12:30
KIM Ji Won    13:00 - 16:00 12:00 - 14:00 
KIM Ki Joon  11:00 - 13:30  11:00 - 13:30  
KOBAYASHI Tetsuro   15:30 - 18:00 15:30 - 18:00  
LIANG Limin     14:00 - 17:00 10:00 - 12:00
LIU Xiaofan    14:00 - 17:00  15:00 - 17:00
LIU Yu-li   15:00 - 17:30 15:00 - 17:30  
LOVRIC Bruno  15:00 - 18:00  15:00 - 18:00 
PRIELER Michael  10:00 - 12:00,
17:30 - 19:00
13:30 - 15:00   
SHEN Chris Fei 9:00 - 12:00   15:00 - 17:00 
SKORIC Marko  12:00 - 15:00 15:00 - 17:00  
WANG Yuan    15:00 - 17:30 15:00 - 17:30 
YEUNG Sonia    09:30 - 12:30 10:00 - 12:00 
ZHU Jonathan   14:00 - 17:00