Publications in 2015

 1. "Highly stable near-infrared fluorescent organic nanoparticles with a large stokes shift for noninvasive long-term cellular imaging", Jinfeng Zhang, Rui Chen, Zelin Zhu, Chihaya Adachi, Xiaohong Zhang and Chun-Sing Lee, ACS Appl. Mater. Interfaces, Vol. 7, 26266-26274 (2015).
 2. "Surface decoration on polymeric gate dielectrics for flexible organic field-effect transistors via hydroxylation and subsequent monolayer self-assembly", Yan Yan, Long-Biao Huang, Ye Zhou, Su-Ting Han, Li Zhou, Qijun Sun, Jiaqing Zhuang, Haiyan Peng, He Yan and V. A. L. Roy, ACS Appl. Mater. Interfaces, Vol. 7, 23464-23471 (2015).
 3. "Chlorine incorporation for enhanced performance of planar perovskite solar cell based on lead acetate precursor", Jian Qing, Hrisheekesh-Thachoth Chandran, Yuan-Hang Cheng, Xiao-Ke Liu, Ho-Wa Li, Sai-Wing Tsang, Ming-Fai Lo and Chun-Sing Lee, ACS Appl. Mater. Interfaces, Vol. 7, 23110-23116 (2015).
 4. "Ionic charge transfer complex induced visible light harvesting and photocharge generation in perovskite", Tsz-Wai Ng, Hrisheekesh Thachoth Chandran, Chiu-Yee Chan, Ming-Fai Lo and Chun-Sing Lee, ACS Appl. Mater. Interfaces, Vol. 7, 20280-20284 (2015).
 5. "Green synthesis of bifunctional fluorescent carbon dots from garlic for cellular imaging and free radical scavenging", Shaojing Zhao, Minhuan Lan, Xiaoyue Zhu, Hongtao Xue, Tsz-Wai Ng, Xiangmin Meng, Chun-Sing Lee, Pengfei Wang and Wenjun Zhang, ACS Appl. Mater. Interfaces, Vol. 7, 17054-17060 (2015).
 6. "Effect of PTB7 properties on the performance of PTB7:PC71BM solar cells", Chap Hang To, Annie Ng, Qi Dong, Aleksandra B. Djurisic, Juan Antonio Zapien, Wai Kin Chan and Charles Surya, ACS Appl. Mater. Interfaces, Vol. 7, 13198-13207 (2015).
 7. "Surface transfer doping of cubic boron nitride films by MoO3 and tetrafluoro-tetracyanoquinodimethane (F4-TCNQ)", Bin He, Tsz-Wai Ng, Ming-Fai Lo, Chun-Sing Lee and Wenjun Zhang, ACS Appl. Mater. Interfaces, Vol. 7, 9851-9857 (2015).
 8. "Enhanced tolerance to stretch-induced performance degradation of stretchable MnO2-based supercapacitors", Yan Huang, Yang Huang, Wenjun Meng, Minshen Zhu, Hongtao Xue, Chun-Sing Lee and Chunyi Zhi, ACS Appl. Mater. Interfaces, Vol. 7, 2569-2574 (2015).
 9. "Surface engineering of reduced graphene oxide for controllable ambipolar flash memories", Su-Ting Han, Ye Zhou, Prashant Sonar, Huaixin Wei, Li Zhou, Yan Yan, Chun-Sing Lee and V. A. L. Roy, ACS Appl. Mater. Interfaces, Vol. 7, 1699-1708 (2015).
 10. "Self-monitoring and self-delivery of photosensitizer-doped nanoparticles for highly effective combination cancer therapy in vitro and in vivo", Jinfeng Zhang, Yu-Chuan Liang, Xudong Lin, Xiaoyue Zhu, Li Yan, Shengliang Li, Xia Yang, Guangyu Zhu, Andrey L. Rogach, Peter K. N. Yu, Peng Shi, Lung-Chen Tu, Chia-Ching Chang, Xiaohong Zhang, Xianfeng Chen, Wenjun Zhang and Chun-Sing Lee, ACS Nano, Vol. 9, 9741-9756 (2015).
 11. "Outcoupling-enhanced flexible organic light-emitting diodes on ameliorated plastic substrate with built-in indium-tin-oxide-free transparent electrode", Heng-Yang Xiang, Yan-Qing Li, Lei Zhou, Hao-Jun Xie, Chi Li, Qing-Dong Ou, Lin-Sen Chen, Chun-Sing Lee, Shuit-Tong Lee and Jian-Xin Tang, ACS Nano, Vol. 9, 7553-7562 (2015).
 12. "Electronic structures and photoconversion mechanism in Perovskite/Fullerene heterojunctions", Ming-Fai Lo, Zhi-Qiang Guan, Tsz-Wai Ng, Chiu-Yee Chan and Chun-Sing Lee, Adv. Funct. Mater., Vol. 25, 1213-1218 (2015).
 13. "Prediction and design of efficient exciplex emitters for high-efficiency, thermally activated delayed-fluorescence organic light-emitting diodes", Xiao-Ke Liu, Zhan Chen, Cai-Jun Zheng, Chuan-Lin Liu, Chun-Sing Lee, Fan Li, Xue-Mei Ou and Xiao-Hong Zhang, Adv Mater, Vol. 27, 2378-2383 (2015).
 14. "Nearly 100% triplet harvesting in conventional fluorescent dopant-based organic light-emitting devices through energy transfer from exciplex", Xiao-Ke Liu, Zhan Chen, Cai-Jun Zheng, Miao Chen, Wei Liu, Xiao-Hong Zhang and Chun-Sing Lee, Adv Mater, Vol. 27, 2025-2030 (2015).
 15. "Photothermal theragnosis synergistic therapy based on bimetal sulphide nanocrystals rather than nanocomposites", Bo Li, Kaichuang Ye, Yuxin Zhang, Jinbao Qin, Rujia Zou, Kaibing Xu, Xiaojuan Huang, Zhiyin Xiao, Wenjun Zhang, Xinwu Lu and Junqing Hu, Adv Mater, Vol. 27, 1339-+ (2015).
 16. "Novel bipolar phenanthroimidazole derivative design for a nondoped deep-blue emitter with high singlet exciton yields", Miao Chen, Yi Yuan, Ji Zheng, Wen-Cheng Chen, Long-Ji Shi, Ze-Lin Zhu, Feng Lu, Qing-Xiao Tong, Qing-Dan Yang, Jun Ye, Mei-Yee Chan and Chun-Sing Lee, Adv. Opt. Mater., Vol. 3, 1215-1219 (2015).
 17. "Tetra-methyl substituted copper (II) phthalocyanine as a hole injection enhancer in organic light-emitting diodes", Yu-Long Wang, Jia-Ju Xu, Yi-Wei Lin, Qian Chen, Hai-Quan Shan, Yan Yan, V. A. L. Roy and Zong-Xiang Xu, AIP Adv., Vol. 5, 107205 (2015).
 18. "Broadband light absorption enhancement in moth's eye nanostructured organic solar cells", Weixia Lan, Yanxia Cui, Qingyi Yang, Ming-Fai Lo, Chun-Sing Lee and Furong Zhu, AIP Adv., Vol. 5, 057164 (2015).
 19. "The n-type conduction of indium-doped Cu2O thin films fabricated by direct current magnetron co-sputtering", Xing-Min Cai, Xiao-Qiang Su, Fan Ye, Huan Wang, Xiao-Qing Tian, Dong-Ping Zhang, Ping Fan, Jing-Ting Luo, Zhuang-Hao Zheng, Guang-Xing Liang and V. A. L. Roy, Appl. Phys. Lett., Vol. 107, 083901 (2015).
 20. "Effects of graphene defect on electronic structures of its interface with organic semiconductor", Qing-Dan Yang, Wei-Dong Dou, Chundong Wang, Hin-Wai Mo, Ming-Fai Lo, Muk Fung Yuen, Tsz-Wai Ng, Wen-Jun Zhang, Sai-Wing Tsang and Chun-Sing Lee, Appl. Phys. Lett., Vol. 106, 133502 (2015).
 21. "Reproducible and recyclable SERS substrates: Flower-like ag structures with concave surfaces formed by electrodeposition", Juncao Bian, Shiwei Shu, Jianfu Li, Chao Huang, Yang Yang Li and Rui-Qin Zhang, Appl. Surf. Sci., Vol. 333, 126-133 (2015).
 22. "Reduced graphene Oxide/Marcasite-type cobalt selenide nanocrystals as an anode for lithium-ion batteries with excellent cyclic performance", Zhangpeng Li, Hongtao Xue, Jinqing Wang, Yongbing Tang, Chun-Sing Lee and Shengrong Yang, Chemelectrochem, Vol. 2, 1682-1686 (2015).
 23. "Facile synthesis of hollow mesoporous CoFe2O4 nanospheres and graphene composites as high-performance anode materials for lithium-ion batteries", Yucheng Dong, Ying-San Chui, Xia Yang, Ruguang Ma, Jong-Min Lee and Juan Antonio Zapien, Chemelectrochem, Vol. 2, 1010-1018 (2015).
 24. "A carbon dot-based fluorescence turn-on sensor for hydrogen peroxide with a photo-induced electron transfer mechanism", Minhuan Lan, Yanfei Di, Xiaoyue Zhu, Tsz-Wai Ng, Jing Xia, Weimin Liu, Xiangmin Meng, Pengfei Wang, Chun-Sing Lee and Wenjun Zhang, Chem. Commun., Vol. 51, 15574-15577 (2015).
 25. "Chalcoplatin, a dual-targeting and p53 activator-containing anticancer platinum(IV) prodrug with unique mode of action", Lili Ma, Rong Ma, Yiping Wang, Xiaoyue Zhu, Junliang Zhang, Hoi Ching Chan, Xianfeng Chen, Wenjun Zhang, Sung-Kay Chiu and Guangyu Zhu, Chem. Commun., Vol. 51, 6301-6304 (2015).
 26. "High performance exciplex-based fluorescence-phosphorescence white organic light-emitting device with highly simplified structure", Zhan Chen, Xiao-Ke Liu, Cai-Jun Zheng, Jun Ye, Chuan-Lin Liu, Fan Li, Xue-Mei Ou, Chun-Sing Lee and Xiao-Hong Zhang, Chem. Mat., Vol. 27, 5206-5211 (2015).
 27. "Controllable synthesis of bandgap-tunable CuSxSe1-x nanoplate alloys", Jun Xu, Xia Yang, Qing-Dan Yang, Xing Huang, Yongbing Tang, Wenjun Zhang and Chun-Sing Lee, Chem. -Asian J., Vol. 10, 1490-1495 (2015).
 28. "Recyclable non-enzymatic glucose sensor based on Ni/NiTiO3/TiO2 nanotube arrays", Kaifu Huo, Yong Li, Rongsheng Chen, Biao Gao, Changjian Peng, Wenjun Zhang, Liangsheng Hu, Xuming Zhang and Paul K. Chu, Chempluschem, Vol. 80, 576-582 (2015).
 29. "Fabrication of arrays of high-aspect-ratio diamond nanoneedles via maskless ECR-assisted microwave plasma etching", Yang Yang, Muk-Fung Yuen, Xianfeng Chen, Shanshan Xu, Yongbing Tang and Wenjun Zhang, Crystengcomm, Vol. 17, 2791-2800 (2015).
 30. "Low temperature sonochemical synthesis of morphology variable MoO3 nanostructures for performance enhanced lithium ion battery applications", Qing-Dan Yang, Hong-Tao Xue, Xia-Yang, Zhiqiang Guan, Yuanhang Cheng, Sai-Wing Tsang and Chun-Sing Lee, Electrochim. Acta, Vol. 185, 83-89 (2015).
 31. "Synthesis of CNT@Fe3O4-C hybrid nanocables as anode materials with enhanced electrochemical performance for lithium ion batteries", Yucheng Dong, Kamruzzaman Md, Ying-San Chui, Yang Xia, Chenwei Cao, Jong-Min Lee and Juan Antonio Zapien, Electrochim. Acta, Vol. 176, 1332-1337 (2015).
 32. "Porous tremella-like MoS2/polyaniline hybrid composite with enhanced performance for lithium-ion battery anodes", Hui Liu, Fan Zhang, Wenyue Li, Xiaolong Zhang, Chun-Sing Lee, Wenlou Wang and Yongbing Tang, Electrochim. Acta, Vol. 167, 132-138 (2015).
 33. "An alumina-coated Fe3O4-reduced graphene oxide composite electrode as a stable anode for lithium-ion battery", Qi-Hui Wu, Bo Qu, Jie Tang, Chundong Wang, Dapeng Wang, Yangyang Li and Jian-Guo Ren, Electrochim. Acta, Vol. 156, 147-153 (2015).
 34. "Enhanced efficiency of polymer solar cells by adding a high-mobility conjugated polymer", Shenghua Liu, Peng You, Jinhua Li, Jun Li, Chun-Sing Lee, Beng S. Ong, Charles Surya and Feng Yan, Energy Environ. Sci., Vol. 8, 1463-1470 (2015).
 35. "Synthesis of SiC decorated carbonaceous nanorods and its hierarchical composites Si@SiC@C for high-performance lithium ion batteries", Chundong Wang, Yi Li, Kostya (Ken) Ostrikov, Yonggang Yang and Wenjun Zhang, J. Alloys Compounds, Vol. 646, 966-972 (2015).
 36. "Arrays of ZnO/CuInxGa1-xSe2 nanocables with tunable shell composition for efficient photovoltaics", Muhammad Aftab Akram, Sofia Javed, Jun Xu, Mohammad Mujahid and Chun-Sing Lee, J. Appl. Phys., Vol. 117, 205306 (2015).
 37. "Ferromagnetism in ti-doped ZnO thin films", Q. Shao, C. Wang, J. A. Zapien, C. W. Leung and A. Ruotolo, J. Appl. Phys., Vol. 117, 17B908 (2015).
 38. "Graphene-enhanced intermolecular interaction at interface between copper- and cobalt-phthalocyanines", Wei-Dong Dou, Shu-Ping Huang and Chun-Sing Lee, J. Chem. Phys., Vol. 143, 134706 (2015).
 39. "Degradation of interface between boron subphthalocyanine chloride and fullerene", Ming-Fai Lo, Zhi-Qiang Guan, Chiu-Yee Chan, Tsz-Wai Ng and Chun-Sing Lee, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., Vol. 204, 223-226 (2015).
 40. "Copper substituted P2-type Na0.67CuxMn1-xO2: A stable high-power sodium-ion battery cathode", Wenpei Kang, Zhenyu Zhang, Pui-Kit Lee, Tsz-Wai Ng, Wenyue Li, Yongbing Tang, Wenjun Zhang, Chun-Sing Lee and Denis Yau Wai Yu, J. Mater. Chem. A, Vol. 3, 22846-22852 (2015).
 41. "Iron(II) molybdate (FeMoO4) nanorods as a high-performance anode for lithium ion batteries: Structural and chemical evolution upon cycling", Zhenyu Zhang, Wenyue Li, Tsz-Wai Ng, Wenpei Kang, Chun-Sing Lee and Wenjun Zhang, J. Mater. Chem. A, Vol. 3, 20527-20534 (2015).
 42. "Formation chemistry of perovskites with mixed iodide/chloride content and the implications on charge transport properties", Tsz-Wai Ng, Chiu-Yee Chan, Ming-Fai Lo, Zhi Qiang Guan and Chun-Sing Lee, J. Mater. Chem. A, Vol. 3, 9081-9085 (2015).
 43. "Pyrite FeS2 microspheres wrapped by reduced graphene oxide as high-performance lithium-ion battery anodes", Hongtao Xue, Denis Y. W. Yu, Jian Qing, Xia Yang, Jun Xu, Zhangpeng Li, Mingliang Sun, Wenpei Kang, Yongbing Tang and Chun-Sing Lee, J. Mater. Chem. A, Vol. 3, 7945-7949 (2015).
 44. "Plasmonic nanopillar array embedded microfluidic chips: An in situ SERS monitoring platform", Yingqi Zhao, Yong-Lai Zhang, Jian-An Huang, Zhenyu Zhang, Xianfeng Chen and Wenjun Zhang, J. Mater. Chem. A, Vol. 3, 6408-6413 (2015).
 45. "Layer-stacked cobalt ferrite (CoFe2O4) mesoporous platelets for high-performance lithium ion battery anodes", Zhenyu Zhang, Wenyue Li, Rujia Zou, Wenpei Kang, Ying San Chui, Muk Fung Yuen, Chun-Sing Lee and Wenjun Zhang, J. Mater. Chem. A, Vol. 3, 6990-6997 (2015).
 46. "A one-pot route to the synthesis of alloyed Cu/Ag bimetallic nanoparticles with different mass ratios for catalytic reduction of 4-nitrophenol", Wei Wu, Mei Lei, Shuanglei Yang, Li Zhou, Li Liu, Xiangheng Xiao, Changzhong Jiang and Vellaisamy A. L. Roy, J. Mater. Chem. A, Vol. 3, 3450-3455 (2015).
 47. "Three-dimensional networked NiCo2O4/MnO2 branched nanowire heterostructure arrays on nickel foam with enhanced supercapacitor performance", Rujia Zou, Muk Fung Yuen, Zhenyu Zhang, Junqing Hu and Wenjun Zhang, J. Mater. Chem. A, Vol. 3, 1717-1723 (2015).
 48. "A recyclable carbon nanoparticle-based fluorescent probe for highly selective and sensitive detection of mercapto biomolecules", Minhuan Lan, Jinfeng Zhang, Ying-San Chui, Hui Wang, Qingdan Yang, Xiaoyue Zhu, Huaixin Wei, Weimin Liu, Jiechao Ge, Pengfei Wang, Xianfeng Chen, Chun-Sing Lee and Wenjun Zhang, J. Mat. Chem. B, Vol. 3, 127-134 (2015).
 49. "Blue-emitting organic electrofluorescence materials: Progress and prospective", Wen-Cheng Chen, Chun-Sing Lee and Qing-Xiao Tong, J. Mater. Chem. C, Vol. 3, 10957-10963 (2015).
 50. "CdSe/ZnS core-shell quantum dots charge trapping layer for flexible photonic memory", Su-Ting Han, Ye Zhou, Li Zhou, Yan Yan, Long-Biao Huang, Wei Wu and V. A. L. Roy, J. Mater. Chem. C, Vol. 3, 3173-3180 (2015).
 51. "Dense diamond nanoneedle arrays for enhanced intracellular delivery of drug molecules to cell lines", Xiaoyue Zhu, So Ying Kwok, Muk Fung Yuen, Li Yan, Wei Chen, Yang Yang, Zhigang Wang, K. N. Yu, Guangyu Zhu, Wenjun Zhang and Xianfeng Chen, J. Mater. Sci., Vol. 50, 7800-7807 (2015).
 52. "Diffusion of gold nanoparticles in toluene and water as seen by dynamic light scattering", Kaikin Wong, Changjiu Chen, Kong Wei, V. A. L. Roy and Suresh M. Chathoth, J. Nanopart. Res., Vol. 17, 153 (2015).
 53. "Lithium ion battery application of porous composite oxide microcubes prepared via metal-organic frameworks", Xia Yang, Yong-Bing Tang, Xing Huang, Hong Tao Xue, Wen Pei Kang, Wen Yue Li, Tsz-Wai Ng and Chun-Sing Lee, J. Power Sources, Vol. 284, 109-114 (2015).
 54. "Self-assembled three-dimensional mesoporous ZnFe2O4-graphene composites for lithium ion batteries with significantly enhanced rate capability and cycling stability", Yucheng Dong, Yang Xia, Ying-San Chui, Chenwei Cao and Juan Antonio Zapien, J. Power Sources, Vol. 275, 769-776 (2015).
 55. "Growth, thermal and laser properties of yb:YxLu1-xVO4 mixed crystal", Degao Zhong, Bing Teng, Weijin Kong, Jianhong Li, Shiming Zhang, Yuyi Li, Lifeng Cao, Liting Yang, Linxiang He and Wanxia Huang, Mater. Chem. Phys., Vol. 160, 155-160 (2015).
 56. "Frequency selective surfaces with nanoparticles unit cell", Nga Hung Poon, Yan Yan, Li Zhou, Desong Wang, Chi-Hou Chan and Vellaisamy A. L. Roy, Micromachines, Vol. 6, 1421-1426 (2015).
 57. "A facile synthesis of graphene-supported mesoporous TiO2 hybrid sheets with uniform coverage and controllable pore diameters", Lifang He, Ning Du, Chundong Wang, Xianfeng Chen and Wenjun Zhang, Microporous Mesoporous Mat., Vol. 206, 95-101 (2015).
 58. "Interrogation of cellular innate immunity by diamond-nanoneedle-assisted intracellular molecular fishing", Zixun Wang, Yang Yang, Zhen Xu, Ying Wang, Wenjun Zhang and Peng Shi, Nano Lett., Vol. 15, 7058-7063 (2015).
 59. "Preparation and size control of sub-100 nm pure nanodrugs", Jinfeng Zhang, Yanan Li, Fei-Fei An, Xiaohong Zhang, Xianfeng Chen and Chun-Sing Lee, Nano Lett., Vol. 15, 313-318 (2015).
 60. "Highly stable organic fluorescent nanorods for living-cell imaging", Minhuan Lan, Jinfeng Zhang, Xiaoyue Zhu, Pengfei Wang, Xianfeng Chen, Chun-Sing Lee and Wenjun Zhang, Nano Res., Vol. 8, 2380-2389 (2015).
 61. "Graphitic carbon nitride nanosheet@metal-organic framework core-shell nanoparticles for photo-chemo combination therapy", Rui Chen, Jinfeng Zhang, Yu Wang, Xianfeng Chen, J. Antonio Zapien and Chun-Sing Lee, Nanoscale, Vol. 7, 17299-17305 (2015).
 62. "Two-dimensional molybdenum disulphide nanosheet-covered metal nanoparticle array as a floating gate in multi-functional flash memories", Su-Ting Han, Ye Zhou, Bo Chen, Li Zhou, Yan Yan, Hua Zhang and V. A. L. Roy, Nanoscale, Vol. 7, 17496-17503 (2015).
 63. "Self-carried curcumin nanoparticles for in vitro and in vivo cancer therapy with real-time monitoring of drug release", Jinfeng Zhang, Shengliang Li, Fei-Fei An, Juan Liu, Shubin Jin, Jin-Chao Zhang, Paul C. Wang, Xiaohong Zhang, Chun-Sing Lee and Xing-Jie Liang, Nanoscale, Vol. 7, 13503-13510 (2015).
 64. "Nanostructured porous manganese carbonate spheres with capacitive effects on the high lithium storage capability", Wenpei Kang, Denis Yau Wai Yu, Wenyue Li, Zhenyu Zhang, Xia Yang, Tsz-Wai Ng, Rujia Zou, Yongbing Tang, Wenjun Zhang and Chun-Sing Lee, Nanoscale, Vol. 7, 10146-10151 (2015).
 65. "Recent progress in magnetic iron oxide-semiconductor composite nanomaterials as promising photocatalysts", Wei Wu, Changzhong Jiang and Vellaisamy A. L. Roy, Nanoscale, Vol. 7, 38-58 (2015).
 66. "High interfacial storage capability of porous NiMn2O4/C hierarchical tremella-like nanostructures as the lithium ion battery anode", Wenpei Kang, Yongbing Tang, Wenyue Li, Xia Yang, Hongtao Xue, Qingdan Yang and Chun-Sing Lee, Nanoscale, Vol. 7, 225-231 (2015).
 67. "A surface curvature oscillation model for vapour-liquid-solid growth of periodic one-dimensional nanostructures", Hui Wang, Jian-Tao Wang, Ze-Xian Cao, Wen-Jun Zhang, Chun-Sing Lee, Shuit-Tong Lee and Xiao-Hong Zhang, Nat. Commun., Vol. 6, 6412 (2015).
 68. "Three-dimensional-networked NiCo2S4 nanosheet array/carbon cloth anodes for high-performance lithium-ion batteries", Rujia Zou, Zhenyu Zhang, Muk Fung Yuen, Mingliang Sun, Junqing Hu, Chun-Sing Lee and Wenjun Zhang, NPG Asia Mater., Vol. 7, e195 (2015).
 69. "Triple-layer fabry-Perot/SPP aluminum absorber in the visible and near-infrared region", Shiwei Shu and Yang Yang Li, Opt. Lett., Vol. 40, 934-937 (2015).
 70. "Simple fabrication of perovskite solar cells using lead acetate as lead source at low temperature", Jian Qing, Hrisheekesh-Thachoth Chandran, Hong-Tao Xue, Zhi-Qiang Guan, Tai-Li Liu, Sai-Wing Tsang, Ming-Fai Lo and Chun-Sing Lee, Org. Electron., Vol. 27, 12-17 (2015).
 71. "Effects of idling time between depositions of organic layers and metal electrode in organic photovoltaic device", Hrisheekesh Thachoth Chandran, Jian Qing, Hongyou Zhang, Chui-Yee Chan, Tsz-Wai Ng, Ming-Fai Lo and Chun-Sing Lee, Org. Electron., Vol. 26, 99-103 (2015).
 72. "The locally twisted thiophene bridged phenanthroimidazole derivatives as dual-functional emitters for efficient non-doped electroluminescent devices", Yi Yuan, Jia-Xiong Chen, Wen-Cheng Chen, Shao-Fei Ni, Huai-Xin Wei, Jun Ye, Fu-Lung Wong, Zhong-Wei Zhou, Qing-Xiao Tong and Chun-Sing Lee, Org. Electron., Vol. 18, 61-69 (2015).
 73. "Molecular modification on bisphenanthroimidazole derivative for deep-blue organic electroluminescent material with ambipolar property and high performance", Wen-Cheng Chen, Yi Yuan, Guang-Fu Wu, Huai-Xin Wei, Jun Ye, Miao Chen, Feng Lu, Qing-Xiao Tong, Fu-Lung Wong and Chun-Sing Lee, Org. Electron., Vol. 17, 159-166 (2015).
 74. "Water evaporation induced conversion of CuSe nanoflakes to Cu2-xSe hierarchical columnar superstructures for high-performance solar cell applications", Jun Xu, Qingdan Yang, Wenpei Kang, Xing Huang, Chunyan Wu, Li Wang, Linbao Luo, Wenjun Zhang and Chun-Sing Lee, Part. Part. Syst. Charact., Vol. 32, 840-847 (2015).
 75. "Dual plasmonic-enhanced bulk-heterojunction solar cell incorporating gold nanoparticles into solution-processed anode buffer layer and active layer", Li Zhou, Jinya Yang, Ye Zhou, Su-Ting Han, Longbiao Huang, Yan Yan and V. A. L. Roy, Phys. Status Solidi-Rapid Res. Lett., Vol. 9, 115-119 (2015).
 76. "Classical photopolymerization kinetics, exceptional gelation, and improved diffraction efficiency and driving voltage in scaffolding morphological H-PDLCs afforded using a photoinitibitor", Haiyan Peng, Guannan Chen, Mingli Ni, Yan Yan, Jiaqing Zhuang, V. A. L. Roy, Robert K. Y. Li and Xiaolin Xie, Polym. Chem., Vol. 6, 8259-8269 (2015).
 77. "Improved efficiency and stability of organic photovoltaic device using UV-ozone treated ZnO anode buffer", Chiu-Yee Chan, Yu-Fang Wei, Hrisheekesh Thachoth Chandran, Chun-Sing Lee, Ming-Fai Luo and Tsz-Wai Ng, RSC Adv., Vol. 5, 77071-77074 (2015).
 78. "Enhanced self-assembled monolayer treatment on polymeric gate dielectrics with ultraviolet/ozone assistance in organic thin film transistors", Yan Yan, Ye Zhou, Long-Biao Huang, Su-Ting Han, Li Zhou, Zong-Xiang Xu and V. A. L. Roy, RSC Adv., Vol. 5, 64471-64477 (2015).
 79. "Tube-like alpha-Fe2O3@Ag/AgCl heterostructure: Controllable synthesis and enhanced plasmonic photocatalytic activity", Jun Liu, Wei Wu, Qingyong Tian, Shuanglei Yang, Lingling Sun, Xiangheng Xiao, Feng Ren, Changzhong Jiang and Vellaisamy A. L. Roy, RSC Adv., Vol. 5, 61239-61248 (2015).
 80. "Facile fabrication of a novel nanoporous Au/AgO composite for electrochemical double-layer capacitor", Junling Xu, Chundong Wang, Jiabin Liu, Shang Xu, Wenjun Zhang and Yang Lu, RSC Adv., Vol. 5, 38995-39002 (2015).
 81. "A meta-molecular tailoring strategy towards an efficient violet-blue organic electroluminescent material", Wen-Cheng Chen, Guang-Fu Wu, Yi Yuan, Huai-Xin Wei, Fu-Lung Wong, Qing-Xiao Tong and Chun-Sing Lee, RSC Adv., Vol. 5, 18067-18074 (2015).
 82. "Self-aligned, full solution process polymer field-effect transistor on flexible substrates", Yan Yan, Long-Biao Huang, Ye Zhou, Su-Ting Han, Li Zhou, Jiaqing Zhuang, Zong-Xiang Xu and V. A. L. Roy, Sci Rep, Vol. 5, 15770 (2015).
 83. "Resonance modulated amplified emission from CdSSe nanoribbons", T. Wood, K. T. Cheung, Y. Foo, Y. K. Liu and J. A. Zapien, Sci Rep, Vol. 5, 15071 (2015).
 84. "Photo-reactive charge trapping memory based on lanthanide complex", Jiaqing Zhuang, Wai-Sum Lo, Li Zhou, Qi-Jun Sun, Chi-Fai Chan, Ye Zhou, Su-Ting Han, Yan Yan, Wing-Tak Wong, Ka-Leung Wong and V. A. L. Roy, Sci Rep, Vol. 5, 14998 (2015).
 85. "Ultra-flexible nonvolatile memory based on donor-acceptor diketopyrrolopyrrole polymer blends", Ye Zhou, Su-Ting Han, Yan Yan, Li Zhou, Long-Biao Huang, Jiaqing Zhuang, Prashant Sonar and V. A. L. Roy, Sci Rep, Vol. 5, 10683 (2015).
 86. "Low-cost, disposable, flexible and highly reproducible screen printed SERS substrates for the detection of various chemicals", Wei Wu, Li Liu, Zhigao Dai, Juhua Liu, Shuanglei Yang, Li Zhou, Xiangheng Xiao, Changzhong Jiang and Vellaisamy A. L. Roy, Sci Rep, Vol. 5, 10208 (2015).
 87. "Reversible conversion of dominant polarity in ambipolar Polymer/Graphene oxide hybrids", Ye Zhou, Su-Ting Han, Prashant Sonar, Xinlei Ma, Jihua Chen, Zijian Zheng and V. A. L. Roy, Sci Rep, Vol. 5, 9446 (2015).
 88. "Dendritic heterojunction nanowire arrays for high-performance supercapacitors", Rujia Zou, Zhenyu Zhang, Muk Fung Yuen, Junqing Hu, Chun-Sing Lee and Wenjun Zhang, Sci Rep, Vol. 5, 7862 (2015).
 89. "In situ carbon-doped mo(Se0.85S0.15)(2) hierarchical nanotubes as stable anodes for high-performance sodium-ion batteries", Zheng-Tian Shi, Wenpei Kang, Jun Xu, Lian-Ling Sun, Chunyan Wu, Li Wang, Yong-Qiang Yu, Denis Y. W. Yu, Wenjun Zhang and Chun-Sing Lee, Small, Vol. 11, 5667-5674 (2015).
 90. "Core-shell Si/C nanospheres embedded in bubble sheet-like carbon film with enhanced performance as lithium ion battery anodes", Wenyue Li, Yongbing Tang, Wenpei Kang, Zhenyu Zhang, Xia Yang, Yu Zhu, Wenjun Zhang and Chun-Sing Lee, Small, Vol. 11, 1345-1351 (2015).
 91. "A selective fluorescent and colorimetric dual-responses chemosensor for streptomycin based on polythiophene derivative", Minhuan Lan, Weimin Liu, Jiechao Ge, Jiasheng Wu, Jiayu Sun, Wenjun Zhang and Pengfei Wang, Spectroc. Acta Pt. A-Molec. Biomolec. Spectr., Vol. 136, 871-874 (2015).
 92. "Microstructure and tribo-mechanical properties of ti-B-C nanocomposite films prepared by magnetron sputtering", J. C. Qian, Z. F. Zhou, W. J. Zhang, K. Y. Li, I. Bello, L. Martinu and J. E. Klemberg-Sapieha, Surf. Coat. Technol., Vol. 270, 290-298 (2015).
 93. "Tailoring the mechanical and tribological properties of sputtered boron carbide films via the B1-xCx composition", J. C. Qian, Z. F. Zhou, C. Yan, D. J. Li, K. Y. Li, S. Descartes, R. Chromik, W. J. Zhang, I. Bello, L. Martinu and J. E. Klemberg-Sapieha, Surf. Coat. Technol., Vol. 267, 2-7 (2015).
 94. "High efficiency non-doped deep-blue and fluorescent/phosphorescent white organic light-emitting diodes based on an anthracene derivative", Yun Huang, Xiaoyang Du, Silu Tao, Xiaoxia Yang, Cai-Jun Zheng, Xiaohong Zhang and Chun-Sing Lee, Synth. Met., Vol. 203, 49-53 (2015).
 95. "Graphene/acid assisted facile synthesis of structure-tuned Fe3O4 and graphene composites as anode materials for lithium ion batteries", Yucheng Dong, Kam Chuen Yung, Ruguang Ma, Xia Yang, Ying-San Chui, Jong-Min Lee and Juan Antonio Zapien, Carbon, Vol. 86, 310-317 (2015).
 96. "Green and facile synthesis of Fe3O4 and graphene nanocomposites with enhanced rate capability and cycling stability for lithium ion batteries", Yucheng Dong, Zhenyu Zhang, Yang Xia, Ying-San Chui, Jong-Min Lee and Juan Antonio Zapien, Journal of Materials Chemistry a, Vol. 3, 16206-16212 (2015).
 97. "Hydrophilic poly-ether side-chained benzodithiophene-based homopolymer for solar cells and field-effect transistors", Qian Liu, Xichang Bao, Yan Yan, Zhengkun Du, V. A. L. Roy, Dangqiang Zhu, Mingliang Sun, Chun Sing Lee and Renqiang Yang, J. Mater. Sci., Vol. 50, 2263-2271 (2015).
 98. "Progress in the preparation and application of three-dimensional graphene-based porous nanocomposites", Zhengquan Yan, Wenli Yao, Lei Hu, Dandan Liu, Chundong Wang and Chun-Sing Lee, Nanoscale, Vol. 7, 5563-5577 (2015).
 99. "The development of phenanthroimidazole derivatives in blue-emitting organic electroluminescence", Wen-Cheng Chen, Qing-Xiao Tong and Chun-Sing Lee, Science of Advanced Materials, Vol. 7, 2193-2205 (2015).
 100. "Copper nanocoils synthesized through solvothermal method", Yanjuan Liu, Xiaowei Liu, Yongjie Zhan, Haiming Fan and Yang Lu, Scientific Reports, Vol. 5, 16879 (2015).
 101. "Asymmetric flexural behavior from bamboo's functionally graded hierarchical structure: Underlying mechanisms", Meisam K. Habibi, Arash T. Samaei, Behnam Gheshlaghi, Jian Lu and Yang Lu, Acta Biomaterialia, Vol. 16, 178-186 (2015).
 102. "The effect of protein fusions on the production and mechanical properties of protein-based materials", Shang-Pu Tsai, David W. Howell, Zhao Huang, Hao-Ching Hsiao, Yang Lu, Kathleen S. Matthews, Jun Lou and Sarah E. Bondos, Advanced Functional Materials, Vol. 25, 1442-1450 (2015).
 103. "Remote modulation of neural activities via near-infrared triggered release of biomolecules", Wei Li, Rongcong Luo, Xudong Lin, Amol D. Jadhav, Zicong Zhang, Li Yan, Chung-Yuan Chan, Xianfeng Chen, Jufang He, Chia-Hung Chen and Peng Shi, Biomaterials, Vol. 65, 76-85 (2015).
 104. "Photoresponsive microvalve for remote actuation and flow control in microfluidic devices", Amol D. Jadhav, Bao Yan, Rong-Cong Luo, Li Wei, Xu Zhen, Chia-Hung Chen and Peng Shi, Biomicrofluidics, Vol. 9, 034114 (2015).
 105. "High-throughput mapping of brain-wide activity in awake and drug-responsive vertebrates", Xudong Lin, Shiqi Wang, Xudong Yu, Zhuguo Liu, Fei Wang, Wai Tsun Li, Shuk Han Cheng, Qiuyun Dai and Peng Shi, Lab on a Chip, Vol. 15, 680-689 (2015).
 106. "Recent developments in testing techniques for elastic mechanical properties of 1-D nanomaterials", Weidong Wang, Shuai Li, Hongti Zhang and Yang Lu, Recent Patents on Nanotechnology, Vol. 9, 33-42 (2015).
 107. "Large-scale topographical screen for investigation of physical neural-guidance cues", Wei Li, Qing Yuan Tang, Amol D. Jadhav, Ankit Narang, Wei Xian Qian, Peng Shi and Stella W. Pang, Scientific Reports, Vol. 5, 8644 (2015).