Department of Media and Communication Center for Communication Research

Faculty Office Hours (Semester B, 2018-19)

Name Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
CHAN Sunny 09:00 - 12:00
14:00 - 15:00
09:00 - 12:00
15:00 - 16:00
10:00 - 12:00  
CHIA Stella 12:00 - 14:00 14:00 - 17:00      
DAI Nancy 14:00 - 16:00   14:00 - 17:00
HE Joe 10:00 - 12:30   10:00 - 12:30    
HUANG Guanxiong     14:00 - 16:30   14:00 - 16:30
JIANG Crystal   15:00 - 17:30   15:00 - 17:30  
KIM Ki Joon   12:00 - 15:00   16:00 - 18:00
KOBAYASHI Tetsuro 12:00 - 14:00 12:00 - 15:00      
LI Xigen* 09:30 - 12:30     12:00 - 14:00  
LIANG Limin     10:00 - 12:00 14:00 -17:00  
LIN Fen     13:00 - 17:00 13:30 - 14:30  
LIU Xiaofan   14:00 - 16:30 09:30 - 12:00    
SHEN Fei   14:00 - 17:00 14:00 - 16:00    
SKORIC Marko   12:00 - 14:00   16:00 - 19:00
WANG Yuan   14:30 - 17:00   14:30 - 17:00  
YEUNG Sonia 09:00 - 12:00     14:00 - 19:00 10:00 - 12:00

* Other times by appointment (please contact Ms Heidi Lam for making appointment, email: heidi.lam@cityu.edu.hk