Academic Faculty

Portraits | List

Prof. Mengsu (Michael) Yang
Dr Terrence C. K. Lau
Prof. Jian Lu
Prof. Sir Colin Brian Blakemore
Prof. Shuk Han Cheng
Prof. Jufang He
Prof. Ying Li
Prof. Mingliang He
Prof. Jan Schnupp
Dr Eddie C. H. Ma
Dr Temy M. Y. Mok
Dr Xin Wang
Dr Xi Yao
Dr Jianbo Yue
Dr Kiwon Ban
Dr Katie K. H. Chan
Dr Kui Ming Chan
Dr Rebecca Y. M. Chin
Dr Kwan Ting Chow
Dr Xin Deng
Dr Linfeng Huang
Dr Jin Young Kim
Dr Geoffrey C. Y. Lau
Dr Youngjin Lee
Dr Gigi P. C. Lo
Dr Jiahai Shi
Dr Wenjun Xiong
Dr Jian Yan
Dr Sungchil Yang
Dr Sean H. Y. Yuan
Dr Liang Zhang
Dr Zongli Zheng

15 October 2019