VCD List:
Political Science

Class J VCD List
Call Number Title
JQ1519.A5 H66 2001 紅旗飃飃 : 中國共産黨歴史上的今天 : 1921-2001.
JQ1519.A52 G865 2005 国民党历届党主席.
JQ1539.5.A71 Y53 1999 議事論事之議會小百科.
JQ1539.5.A95 D66 2002 董建華競選連任諮詢大會 = Tung Chee Hwa election consultation session.
JQ1539.5.A95 X53 2002 香港各界支持董建華先生競選連任大會 = Tung Chee Hwa election reception.
JS7367.3.A2 Z43 2004 政制發展及《基本法》研討會.
JS7367.3.A2 Z44199 2004 政制發展與《基本法》圓桌座談會.