Faculty Office Hours (Semester B 2016/17)

Name Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
CHAN Sunny 09:00-12:00
15:00-17:30
14:00-15:00 14:00-17:30  
CHIA Stella   10:00-13:00   10:00-12:00  
HE Joe 10:00-12:30   10:00-12:30  
HUANG Guanxiong   14:00-15:00 15:00-16:00   14:00-17:00
JIANG Crystal   14:00-16:30 14:00-16:30    
KIM Ki Joon   12:30-15:00 12:30-15:00
KOBAYASHI Tetsuro   15:00-17:30   15:00-17:30  
KWAN Peter   15:00-17:30 14:00-17:30 14:00-16:00 14:00-17:30
LI Xigen* 09:30-12:30     12:00-14:00  
LI Yuhong 09:00-14:00   09:00-11:00   09:00-12:00
LIANG Limin   10:00-12:30     10:00-12:30
LIN Fen   11:00-12:00 13:00-17:00    
LIN Wan Ying 09:30-12:00 09:30-12:00      
MA Wang Wai   13:00-15:00   09:00-13:00 13:00-17:00
SHEN Fei   14:00-17:00 14:00-16:00    
SKORIC Marko     12:00-14:00 16:00-19:00
VAN ATTEVELDT Wouter     15:00-18:00   12:00-14:00
WANTA Wayne 12:00-14:00 09:00-12:00      
YEUNG Sonia 12:00-14:00 12:00-15:00   12:00-17:00  

* Other times by appointment (please contact Ms Heidi Lam for making appointment, email: heidi.lam@cityu.edu.hk)