Faculty Office Hours (Semester B 2017/18)

Name Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
CHAN Sunny 09:00-11:30
15:00-17:30
    09:00-11:30
15:00-17:30
CHIA Stella   10:00-13:00   10:00-12:00  
HE Joe 10:00-12:30   10:00-12:30  
HUANG Guanxiong   14:00-15:00     13:00-17:00
JIANG Crystal   12:30-15:00 12:30-15:00    
KIM Ki Joon   12:00-15:00   16:00-18:00
KOBAYASHI Tetsuro       12:30-15:00 12:30-15:00
KWAN Peter   14:00-18:00 11:00-13:00
14:00-18:00
11:00-13:00 11:00-13:00
14:00-18:00
LEE Chin Chuan 10:00-12:00       15:00-16:30
LI Xigen* 12:00-14:00 09:30-12:30      
LIANG Limin   15:30-17:30 14:00-17:00    
LIN Wan Ying 09:30-12:30 10:00-11:00   10:00-11:00  
MA Wang Wai   13:00-16:00   13:00-16:00 09:00-13:00
SHEN Fei 10:00-12:00   14:00-17:00    
SKORIC Marko     12:00-14:00 16:00-19:00
YEUNG Sonia   13:00-17:00 13:00-15:00 13:00-17:00  
ZHU Jonathan     14:00-17:00 10:00-12:00  

* Other times by appointment (please contact Ms Heidi Lam for making appointment, email: heidi.lam@cityu.edu.hk)