Department of Media and Communication Center for Communication Research

Faculty Office Hours (Semester B, 2019-20)

Name Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
CHAN Sunny   09:30 - 12:30
14:00 - 17:30
09:30 - 12:00   14:00 - 15:00
CHIA Stella 10:00 - 12:30     14:00 - 16:30  
DAI Nancy     11:00 - 13:00   14:00 - 17:00
HE Joe     15:00 - 17:30    
HEROLD David     14:00 - 15:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00
HUANG Christine   14:00 - 16:00 12:00 - 15:00    
HUANG Guanxiong       14:00 - 16:30 14:00 - 16:30
JIANG Crystal   13:30 - 16:00 13:30 - 16:00    
KIM Ji Won     13:00 - 16:00   13:00 - 15:00
KIM Ki Joon 13:00 - 14:00       14:30 - 18:30
KOBAYASHI Tetsuro   15:00 - 17:30 15:00 - 17:30    
LIANG Limin   14:00 - 17:00 15:00 - 17:00    
LIN Wan-Ying     09:00 - 12:00 15:00 - 16:00 15:00 - 16:00
LIU Xiaofan   09:00 - 11:30 09:00 - 11:30    
LIU Yu-li 10:30 - 12:30   14:30 - 17:30    
PRIELER Michael   15:00 - 18:00     13:00 - 15:00
SHEN Fei   14:00 - 17:00 14:00 - 16:00    
SKORIC Marko 12:00 - 14:00     16:00 - 19:00  
WANG Yuan   15:00 - 17:30   15:00 - 17:30  
YEUNG Sonia 09:30 - 12:30 14:00 - 19:00   14:00 - 15:00
18:00 - 19:00
 
ZHU Jonathan   09:00 - 12:00   14:00 - 16:00