Academic Faculty

Prof. Michael M. Yang
Prof. Shuk Han Cheng
Prof. Jufang He
Prof. Ying Li
Prof. Jan Schnupp
Dr Hon Yeung Cheung
Dr Mingliang He
Dr Terrence C. K. Lau
Dr Eddie C. H. Ma
Dr Temy M. Y. Mok
Dr Jianbo Yue
Dr Kiwon Ban
Dr Kui Ming Chan
Dr Rebecca Y. M. Chin
Dr Xin Deng
Dr Linfeng Huang
Dr Jin Young Kim
Dr Geoffrey C. Y. Lau
Dr Minh Le
Dr Youngjin Lee
Dr Gigi P. C. Lo
Dr Jiahai Shi
Dr Xin Wang
Dr Wenjun Xiong
Dr Sungchil Yang
Dr Xi Yao
Dr Liang Zhang
Dr Zongli Zheng

13 February 2017