Wenweipo

尺素情懷: 清華學人手扎展
從珍貴手稿細味學者生活情懷

文匯報 (WenWeiPo)
Ming Pao Daily News

城大展出清華人手稿
回看學者書信再味五四情懷

明報 (Ming Pao Daily News)
Metro Daily

清華名學者信件公開展

都市日報 (Metro Daily)
Sing Tao Daily

城大展出清華學人逾百手札

星島日報 (Sing Tao Daily)